Vacature lid raad van toezicht

Albero zoekt per januari/februari 2021 een lid voor de Raad van Toezicht

 

Binnen de Raad van Toezicht zijn als geheel de volgende aandachtsgebieden aanwezig:

▪ Financiën en bedrijfsvoering 

▪ Juridisch domein in brede zin

▪ HR 

▪ Onderwijs 

▪ Identiteit

 

De Raad van Toezicht is collegiaal verantwoordelijk voor het geheel. 

 

Kernwaarden
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter en streeft naar een diverse samenstelling. Alle leden herkennen zich in de kernwaarden van Albero, te weten:

lef │ sprankeling │ duurzaamheid │ verbinding │ diversiteit

 

De Raad houdt toezicht vanuit waarderend perspectief op de uitvoering van werkzaamheden en bevoegdheden, uitgeoefend door het tweehoofdig College van Bestuur.

 

De Raad van Toezicht streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de samenleving. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht worden vrouwen met nadruk uitgenodigd te reageren.

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze positie? Neem dan contact op met Heleen Traas, bestuurssecretaresse via h.traas@alberoscholen.nl. Ter informatie kunt u de volgende documenten doorlezen: de strategie van Albero, de statuten en het bestuursverslag (incl. jaarrekening) van 2019 te vinden. Onderaan deze tekst is het volledige profiel te vinden.

 

Interesse?

Stuur dan uw CV met motivatiebrief uiterlijk 9 december 2020 naar: raadvantoezicht AT alberoscholen DOT nl

Gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op 12 en 20 januari 2021. Flexibel: live waar het kan, digitaal waar het moet en inspelend op de actuele ontwikkelingen.

 

 

We kijken met belangstelling uit naar uw reactie!

Profiel lid Raad van Toezicht

 

In onderstaande profielschets is gedefinieerd over welke kwaliteiten/competenties en vaardigheden de Raad van Toezichtleden dienen te beschikken. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen algemene en specifieke kwaliteiten/competenties. De genoemde kwaliteiten/competenties kunnen bij verschillende personen belegd zijn omdat een toezichthouder die over alle kwaliteiten bezit moeilijk te vinden is. Het kan bij het vervullen van een vacature wel uitgangspunt zijn om bepaalde kwaliteiten die minder vertegenwoordigd zijn in de raad van toezicht te zoeken.

 

 Algemeen deel profiel van een lid van de Raad van Toezicht

 • De grondslagen en doelstellingen van de stichting onderschrijven 

 • Binding hebben met de missie en visie, zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan 

 • Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties (functies en nevenfuncties)

 • Bij voorkeur wonen of werkzaam zijn in het voedingsgebied van de school

 • Voldoende beschikbare tijd en motivatie voor inzet en commitment 

 • Voldoende kennis en ervaring om de onderwijsinstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen

 • Bereidheid tot verantwoording, het zich willen houden aan wet- en regelgeving, kennis van governance regels.  

 • Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid

 • Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken. Tevens beleidsdocumenten kunnen doorgronden en analyseren. Daartoe dient er inzicht te zijn in de planning en controlcyclus, organisatieprocessen en projectmatig werken 

 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen

 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel

 • Gevoel voor verantwoording naar de primaire stakeholders (leerlingen, ouders, docenten)

 • Inzicht in het veld van de stakeholders (maatschappij / politiek)

 • Evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid

 • Reflectie op de eigen rol, positie, invloed en gedrag. 

 • Bereidheid tot evaluatie over het eigen handelen en het handelen van het intern toezichthoudend orgaan 

 • Proactieve opstelling (informatie zoeken, dóórvragen, netwerken)

 • Beschikken over relevante netwerken, zowel beroepsmatig als regionaal

 • Bestuurlijke en/ of toezichthoudende ervaring

 • Kritisch zijn met betrekking tot toezicht; wijs en constructief met betrekking tot advisering aan de bestuurder, uitdagend met betrekking tot vernieuwing 

 • Een teamspirit hebben

 • Als werkgever van de bestuurder kennis of ervaring hebben van/in werven en selecteren, het voeren van beoordelings-, functionerings- en slechtnieuwsgesprekken 

 • Kunnen onderhandelen 

Specifiek deel profiel van een lid van de Raad van Toezicht

 

De intern toezichthouder dient te beschikken over de volgende kerncompetenties:

 • Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken.

 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen, hoofd en bijzaken kunnen onderscheiden.

 • Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid en nastreven van transparantie

 • Proactieve opstelling (informatie zoeken, dóórvragen, netwerken) 

 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel 

 • Gevoel voor verantwoording naar de primaire stakeholders (leerlingen, ouders, docenten) 

 • Een teamspirit hebben 

 • Reflecterend vermogen op de eigen rol, positie, invloed en gedrag 

 

Met betrekking tot kennis en (werk)ervaring wordt het volgende gevraagd:

 • Bestuurlijke en/ of toezichthoudende ervaring 

 • Voldoende kennis en ervaring vanuit welke achtergrond dan ook om de onderwijsinstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen 

 • Beleidsdocumenten kunnen doorgronden en analyseren. Daartoe dient er inzicht te zijn in de planning en controlcyclus, organisatieprocessen en projectmatig werken 

 • Beschikken over relevante netwerken, zowel beroepsmatig als regionaal 

 • Inzicht in het veld van andere stakeholders (maatschappij/ politiek) 

Specifieke kwaliteiten (die bij één of meer interne toezichthouders aanwezig dienen te zijn)

Door kennis en ervaring in staat zijn op een kritische en onafhankelijke manier toezicht te houden en daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren met betrekking tot een of meer van de volgende disciplines of domeinen:

 • Financieel-economische sturing en risicomanagement

 • Kwaliteit van het onderwijs, innovatie

 • Communicatie met betrekking tot rapportage en verantwoording

 • Functioneren, samenstelling en structuur van het bestuur en van het management

 • Juridische aspecten (rond fusies en vormen van (commerciële) samenwerking/ statuten en interne regelgeving)

 • Ondernemerschap in de private en/of publieke sector

 • Strategisch HR-beleid, sociaal beleid

 • Communicatie en positioneringsvraagstukken

 • Vastgoed c.q. facilitair beleid

 • Kennis op het gebied van jeugd en jeugdwelzijnswerk