Vacature RvT

Lid Raad van Toezicht

Profiel financiën

Raad van Toezicht

Albero zoekt per direct een lid voor de Raad van Toezicht met aantoonbare kennis, ervaring en een relevant netwerk op het gebied van (onderwijs)financiën en/of juridische zaken.

 

Taken Raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en dat van het College van Bestuur in het bijzonder. De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur en geeft, gevraagd en ongevraagd, advies. Op deze werkzaamheden zijn de ‘Code goed bestuur’ en de ‘wegwijzer van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI)’ van toepassing.

 

Kernwaarden

Alle leden herkennen zich in de kernwaarden van Albero, te weten:

lef │ sprankeling │ duurzaamheid │ verbinding │ diversiteit.

 

Samenstelling 

Binnen de Raad van Toezicht zijn momenteel de volgende aandachtsgebieden aanwezig:

onderwijskwaliteit, bedrijfsvoering, communicatie, HR en identiteit.

De Raad van Toezicht is collegiaal verantwoordelijk voor het geheel.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter, en streeft ernaar een afspiegeling te zijn van een diverse samenleving. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht worden vrouwen met nadruk uitgenodigd te solliciteren op deze vacature.

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze positie? Neem dan contact op met Heleen Traas, bestuurssecretaresse via h.traas@alberoscholen.nl. Op de website van Albero (www.alberoscholen.nl) vindt u meer achtergrondinformatie en relevante stukken waaronder de strategie, de statuten en het bestuursverslag 2020 (incl. jaarrekening) van Albero. Onderaan deze tekst is het volledige profiel voor een lid Raad van Toezicht te vinden.

 

Interesse?

Stuur dan uw CV met motivatiebrief uiterlijk 1 september 2022 naar: raadvantoezicht AT alberoscholen DOT nl

Gesprekken met de selectiecommissie worden in overleg gepland in week 37. Flexibel: live waar het kan, digitaal waar het moet en inspelend op de actuele ontwikkelingen.

 

We kijken met belangstelling uit naar uw reactie!

 

Profielschets lid Raad van Toezicht

 

In onderstaande profielschets is gedefinieerd over welke kwaliteiten, kennis en (werk)ervaring de Raad van Toezichtleden dienen te beschikken. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen algemene en specifieke kwaliteiten.

De genoemde kwaliteiten kunnen bij verschillende personen belegd zijn omdat een toezichthouder die over álle genoemde kwaliteiten bezit, moeilijk te vinden is. Het kan bij het vervullen van een vacature wel uitgangspunt zijn om bepaalde kwaliteiten die minder vertegenwoordigd zijn in de Raad van Toezicht te zoeken.

De leden van de Raad van Toezicht dienen te voldoen aan het volgende profiel:

 

Algemeen profiel van een lid van de Raad van Toezicht:

 • Onderschrijft de grondslagen en doelstellingen van Albero;

 • Heeft kennis van en affiniteit met de missie en visie van Albero, zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan;

 • Is onafhankelijk en heeft geen onverenigbare belangen, posities of relaties (functies en nevenfuncties);

 • Woont of werkt bij voorkeur in het voedingsgebied van Albero;

 • Beschikt over voldoende tijd en motivatie voor inzet en commitment aan de organisatie;

 • Adviseert op strategisch niveau aan het College van Bestuur;

 • Beschikt over voldoende kennis en ervaring om de onderwijsinstelling en haar succes- en risicoparameters te kunnen beoordelen;

 • Is bereid tot het afleggen van verantwoording, heeft kennis van en onderschrijft de algemeen geldende governanceregels;

 • Beschikt over een relevant netwerk;

 • Heeft een brede maatschappelijke visie.

Specifieke kwaliteiten (die bij één of meer interne toezichthouders aanwezig dienen te zijn)

De raad als geheel heeft door kennis en/of ervaring de kwaliteiten om zich een kritisch en onafhankelijk oordeel te vormen en daadwerkelijk een toegevoegde waarde te leveren op het gebied van de volgende disciplines of domeinen: 

 • Financieel-economische sturing en risicomanagement;

 • Kwaliteitszorg in het primair onderwijs en innovatie;

 • Verantwoording en rapportage;

 • Functioneren en beloning van bestuur en management;

 • Strategisch beleid en professionalisering;

 • Juridische aspecten (rond fusies en vormen van (commerciële) samenwerking/ statuten en interne regelgeving);

 • Ondernemerschap in de private en/of publieke sector;

 • Strategisch HR-beleid, sociaal beleid;

 • Communicatie en positioneringsvraagstukken;

 • Vastgoed c.q. facilitair beleid;

 • Kennis op het gebied van jeugd en jeugdwelzijnswerk.

Binnen de Raad van Toezicht streven we naar een balans van kennis en ervaring daarom zijn we op zoek naar een lid met specifiek kennis en werkervaring in het primair onderwijs.

 

Specifiek profiel van een lid van de Raad van Toezicht

 

Het lid van de Raad van Toezicht voor deze vacature dient te beschikken over de volgende Kerncompetenties:

 • Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken;

 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen, hoofd en bijzaken kunnen onderscheiden;

 • Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid en nastreven van transparantie;

 • Proactieve opstelling (informatie zoeken, dóórvragen, netwerken); 

 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;

 • Gevoel voor verantwoording naar de primaire stakeholders (leerlingen, ouders, docenten);

 • Een teamspirit hebben; 

 • Reflecterend vermogen op de eigen rol, positie, invloed en gedrag. 

 

Met betrekking tot kennis en (werk)ervaring wordt het volgende gevraagd:

 • Kennis en werkervaring in het primair onderwijs en een relevant netwerk;

 • Affiniteit met Kwaliteitszorg in het primair onderwijs en innovatie;

 • Bestuurlijke en/ of toezichthoudende ervaring; 

 • Voldoende kennis en ervaring vanuit welke achtergrond dan ook om de onderwijsinstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen.

 • Beleidsdocumenten kunnen doorgronden en analyseren. Daartoe dient er inzicht te zijn in de planning en controlcyclus, organisatieprocessen en projectmatig werken;

 • Beschikken over relevante netwerken, zowel beroepsmatig als regionaal; 

 • Inzicht in het veld van andere stakeholders (maatschappij/ politiek).