Over Albero

De Kernwaarden van Albero

Albero is het Italiaanse woord voor “boom”. In dit woord schuilt voor ons een grote hoeveelheid aan symboliek, passend bij onze organisatie voor primair onderwijs. De boom is bij uitstek het symbool voor duurzaamheid. De vorming van een duurzame organisatie, waar kinderen van de huidige en de toekomstige generaties kwalitatief hoogwaardig onderwijs krijgen, is de primaire doelstelling van Albero.

De vorming van een duurzame lerende organisatie, waar kinderen van de huidige en de toekomstige generaties kwalitatief hoogwaardig onderwijs krijgen, is de primaire doelstelling van Albero.
De boom staat stevig verankerd in de aarde door een wijdvertakt stelsel van wortels. Dit fundament wordt gelegd door onderbouwd beleid op het gebied van onderwijs, financiën, personeel, organisatie en huisvesting, door weldoordacht kwaliteitsbeleid en door functionele, goed onderhouden gebouwen en hun omgeving.
De stam van de boom is de kern van ons onderwijs. Soms stoer, breed en onbuigbaar, soms teer en flexibel. Iedere boom heeft zijn karaktereigenschappen en kenmerken. Dit geldt ook voor onze scholen. Van groot tot klein, gelegen in een dorp of in de stad, met een eigen onderwijskundige signatuur, visie en identiteit.
Op iedere school wordt het onderwijs vorm gegeven vanuit de schoolgebonden identiteit. Openbare, Christelijke en samenwerkingsscholen maken deel uit van onze organisatie. De verbinding tussen en binnen de scholen is essentieel voor de realisatie van onze doelen.

De kruin van de boom geeft vorm aan het silhouet. Soms smal en lang, soms breed en wijdvertakt. Zo zien wij ook ons onderwijs. Enerzijds gericht op het behalen van specifieke doelen, anderzijds op de brede ontwikkeling van kinderen. De vorm is afhankelijk van het type boom, van de omgeving, van het klimaat en van de wijze van verzorging. Onze medewerkers richten zich op het herkennen, erkennen en respecteren van een grote mate van diversiteit binnen de scholen.

De bladeren van de boom zijn divers van vorm en kleur. Veranderend in de loop van de seizoenen. Functioneel als belangrijke schakel in de voedselketen, maar ook essentieel voor de verspreiding van zuurstof op onze aarde. Een gezonde boom werpt vruchten af. Soms klein en licht, soms groot en zwaar. Altijd functioneel, want de vrucht is nooit het eindproduct van de boom, maar het begin van nieuw leven. De medewerkers van Albero zijn de verzorgers van de boom. Ze koesteren de plant, verzorgen de aarde, bemesten en bevloeien, herstellen en snoeien om de mooiste vruchten te realiseren. Iedere boom heeft een eigen aanpak nodig om tot wasdom te komen. Dit vraagt lef van alle betrokkenen.

Ons onderwijs gaat uit van de onderwijsbehoefte van ieder kind, het stimuleren van talenten en ondersteuning waar nodig, zodat iedere leerling tot bloei kan komen binnen een liefdevolle en respectvolle omgeving. Om dit te realiseren werken alle medewerkers met veel enthousiasme vanuit hun passie voor onderwijs. We zijn pas tevreden als er sprake is van sprankeling op alle niveaus.