Eigen onderwijskundig gezicht en speerpunten

Iedere school van Albero heeft eigen speerpunten en een eigen onderwijskundig gezicht binnen de kaders die in het strategisch beleid verwoord zijn. Uitgangspunt is hierbij: het waarborgen van de identiteit en het behoud van de uitgangspunten van de verschillende scholen. Dit uitgangspunt kunnen we vertalen in een aantal standpunten:

  1. Het onderwijs op elke school wordt verzorgd vanuit de schoolgebonden identiteit, zoals verwoord in het schoolplan;
  2. Personeelsleden krijgen de mogelijkheid aan te geven of zij principieel kiezen voor Christelijk of Openbaar onderwijs. Deze keuze wordt vastgelegd en gerespecteerd.
  3. Op stichtingsniveau is er een identiteitscommissie.

Scholen zijn verschillend in identiteit, zowel op het terrein van denominatie als op het gebied van onderwijs. De onderwijskundige identiteit is vaak in de loop der jaren gegroeid, waarbij scholen de vrijheid, c.q. mogelijkheid hebben gekregen om een eigen onderwijskundig profiel te ontwikkelen. Dit zal in de toekomst zo blijven. De diversiteit op onderwijskundig gebied, ook voor scholen die in één gebouw gehuisvest zijn of in dezelfde wijk liggen, achten wij van groot belang. Enerzijds zodat er wat te kiezen blijft voor ouders, anderzijds vanwege de mogelijkheid diverse specialisaties en deskundigheden te ontwikkelen binnen de stichting. Het leren van en met elkaar kan hiermee op stichtingsniveau versterkt worden.

We kunnen niet stellen dat iedere Openbare school eenzelfde identiteit heeft en datzelfde geldt voor de Christelijke scholen. De wijze waarop vorm wordt gegeven aan de levensbeschouwelijke vorming is per school verschillend, mede afhankelijk van de ouderpopulatie van de school en de cultuur die in de loop der jaren is gegroeid. Zeker geldt dit voor de scholen in de dorpen. In de situatie dat een school de enige school op het dorp is, is er sprake van grote verschillen in levensbeschouwelijke achtergronden van de ouders. Scholen moeten de mogelijkheid hebben dit lokaal vorm te geven in goed overleg met de ouders.

Schoolgebonden identiteit

Het onderwijs wordt gegeven op de scholen vanuit de schoolgebonden identiteit. Op bestuursniveau worden diensten geleverd, beleid voorbereid en uitgevoerd voor alle scholen van de stichting. Het is daarbij van belang om bij beleidsbeslissingen steeds stil te staan bij de verscheidenheid aan levensbeschouwelijke overtuigingen binnen de scholen. Een identiteitscommissie, bestaande uit medewerkers zowel met een openbare als met een christelijke achtergrond, nemen zitting in deze commissie en geven advies aan het College van Bestuur over beleidsbeslissingen, die mogelijk van invloed kunnen zijn op de levensbeschouwelijke identiteit van de scholen.

In deze commissie participeren bovenschoolse medewerkers en enkele directeuren en/of ter zake kundige personeelsleden en/of leden van de GMR. Op veel beleidsterreinen zal de levensbeschouwelijke component een ondergeschikte rol spelen. Hierbij valt te denken aan financiën, ICT, huisvesting, etc. Op andere beleidsterreinen ligt wel een taak voor de identiteitscommissie, bijvoorbeeld nascholing, personeelsbeleid, de jaarlijkse studiedag, opening van vergaderingen (directie-overleg) en een aantal onderwijskundige ontwikkelingen.