Stevig verankerd in de aarde

De vorming van een duurzame lerende organisatie, waar kinderen van de huidige en de toekomstige generaties kwalitatief hoogwaardig onderwijs krijgen, is de primaire doelstelling van Albero. De boom staat stevig verankerd in de aarde door een wijdvertakt stelsel van wortels. Dit fundament wordt gelegd door onderbouwd beleid op het gebied van onderwijs, financiën, personeel, organisatie en huisvesting, door weldoordacht kwaliteitsbeleid en door functionele, goed onderhouden gebouwen en hun omgeving.

De stam

De stam van de boom is de kern van ons onderwijs. Soms stoer, breed en onbuigbaar, soms teer en flexibel. Iedere boom heeft zijn karaktereigenschappen en kenmerken. Dit geldt ook voor onze scholen. Van groot tot klein, gelegen in een dorp of in de stad, met een eigen onderwijskundige signatuur, visie en identiteit. Op iedere school wordt het onderwijs vorm gegeven vanuit de schoolgebonden identiteit. Openbare, Christelijke en samenwerkingsscholen maken deel uit van onze organisatie. De verbinding tussen en binnen de scholen is essentieel voor de realisatie van onze doelen.

De kruin

De kruin van de boom geeft vorm aan het silhouet. Soms smal en lang, soms breed en wijdvertakt. Zo zien wij ook ons onderwijs. Enerzijds gericht op het behalen van specifieke doelen, anderzijds op de brede ontwikkeling van kinderen. De vorm is afhankelijk van het type boom, van de omgeving, van het
klimaat en van de wijze van verzorging. Onze medewerkers richten zich op het herkennen, erkennen en respecteren van een grote mate van diversiteit binnen de scholen.

De bladeren

De bladeren van de boom zijn divers van vorm en kleur. Veranderend in de loop van de seizoenen. Functioneel als belangrijke schakel in de voedselketen, maar ook essentieel voor de verspreiding van zuurstof op onze aarde. Een gezonde boom werpt vruchten af. Soms klein en licht, soms groot en zwaar. Altijd functioneel, want de vrucht is nooit het eindproduct van de boom, maar het begin van nieuw leven.

De medewerkers van Albero zijn de verzorgers van de boom. Ze koesteren de plant, verzorgen de aarde, bemesten en bevloeien, herstellen en snoeien om de mooiste vruchten te realiseren. Iedere boom heeft een eigen aanpak nodig om tot wasdom te komen. Dit vraagt lef van alle betrokkenen.

Ons onderwijs gaat uit van de onderwijsbehoefte van ieder kind, het stimuleren van talenten en ondersteuning waar nodig, zodat iedere leerling tot bloei kan komen binnen een liefdevolle en respectvolle omgeving. Om dit te realiseren werken alle medewerkers met veel enthousiasme vanuit hun passie voor onderwijs. We zijn pas tevreden als er sprake is van sprankeling op alle niveaus.

Kernwaarden van Albero

 • Duurzaamheid

  Om duurzaamheid te realiseren bundelt Albero de krachten: zowel bovenschools als op schoolniveau wordt er intensief samengewerkt. Door bovenschools samen te werken, kunnen de scholen excelleren op hun eigen gebied. Een stabiele en evenwichtige basis zorgt voor een duidelijke structuur, vertrouwen en de zekerheid van kwaliteit en continuïteit op alle beleidsterreinen. Deze duurzame samenwerking is essentieel om leerlingen en ouders resultaatgericht, eigentijds en kwalitatief hoogstaand onderwijs te kunnen blijven bieden. De leerlingen leren voor het leven. Duurzaamheid wordt ook vormgegeven op de beleidsterreinen huisvesting, financiën, personeel en organisatie. Door middel van gedegen risicoanalyses, meerjarenplanningen, meerjarenbegrotingen, etc. wordt het onderwijs voor lange tijd veilig gesteld.

 • Verbinding

  De scholen van Albero staan midden in de samenleving en leggen op alle niveaus de verbinding. Het zijn prettige locaties waar aantoonbaar goed onderwijs wordt gegeven in een veilige en vertrouwde omgeving. De school is naast vormings- en opleidingsinstituut een ontmoetingsplaats voor mensen, culturen, meningen, mogelijkheden en verwachtingen. In en om de school staat het samen doen, denken en ontwikkelen centraal. Ouders zijn daarbij partners. Elkaar kennen, luisteren naar wat er bij anderen leeft en leren van en met elkaar zijn sterk verankerd bij Albero. Deze houding waarborgt een open communicatie, verantwoordelijkheid en structuur. Zo bindt en verbindt Albero kinderen, ouders, medewerkers en hun omgeving. Daarbij brengt Albero ook de scholen met elkaar in verbinding om samen een lerende organisatie te kunnen vormen.

 • Diversiteit

  De scholen van Albero zijn een weerspiegeling van de maatschappij. Er is sprake van een grote mate van diversiteit binnen de scholen met betrekking tot talent, vaardigheden, godsdienst, cultuur, taal, sekse, capaciteiten, etc. etc. De medewerkers van Albero houden in hun onderwijs rekening met deze diversiteit en zoeken naar de individuele talenten van de kinderen. Ons onderwijs wordt vanuit hoge verwachtingen afgestemd op de mogelijkheden van ieder kind rekening houdend met zijn of haar achtergrond en ondersteuningsbehoefte. Aandacht voor diversiteit en het laten groeien en bloeien van talenten zijn de basis voor ons streven naar inclusiever onderwijs.

 • Lef

  Op alle scholen van Albero worden kinderen uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen, om creatief te zijn, om samen te werken met anderen en om onderzoekend en probleemoplossend in de wereld te staan. Dit vraagt lef van de leerling, van de leerkracht, van ouders en van de omgeving. Lef om ruimte te geven en te nemen voor ontwikkeling en exploratie, voor het aangaan van uitdagingen en het maken van eigen keuzes.

 • Sprankeling

  De scholen van Albero zijn voortdurend in beweging. Leerkrachten worden uitgedaagd het beste van zichzelf te geven en een leven lang te leren van en met elkaar. Daarbij is essentieel dat individuele talenten de mogelijkheid krijgen zich te ontplooien. Dan kan met passie worden lesgegeven en daadwerkelijk het beste uit een kind worden gehaald. Medewerkers van Albero “doen het met hun hart”, met passie, moreel besef en vakmanschap. En die passie om te leren met lef en aandacht te geven aan alle talenten zorgt voor sprankeling bij alle leerlingen, bij ouders en bij de medewerkers zelf.