Algemeen

 • Schooltijden en vakantierooster

  Schooltijden

  Op onze scholen wordt gewerkt met het 5-gelijke dagen model:

  Maandag  8:30 u. – 14:00 u.
  Dinsdag  8:30 u. – 14:00 u.
  Woensdag  8:30 u. – 14:00 u.
  Donderdag  8:30 u. – 14:00 u.
  Vrijdag  8:30 u. – 14:00 u.

  Vakantierooster schooljaar 2023/2024

  Herfstvakantie 2023 23 oktober t/m 27 oktober 2023
  Kerstvakantie 2023 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
  Voorjaarsvakantie 2024 12 februari t/m 16 februari 2024
  Paasvakantie 2024 29 maart t/m 1 april 2024
  Meivakantie 2024 22 april t/m 3 mei
  Hemelvaartsdag 2024 9 en 10 mei 2024
  Pinkstervakantie 2024 20 mei 2024
  Zomervakantie 2024 8 juli t/m 16 augustus 2024

  Vakantierooster schooljaar 2024/2025

  Herfstvakantie 2024 21 oktober t/m 25 oktober 2024
  Kerstvakantie 2024 23 december 2023 t/m 3 januari 2025
  Voorjaarsvakantie 2025 3 maart t/m 7 maart 2025
  Paasvakantie 2025 18 april t/m 21 april 2025
  Meivakantie 2025 21 april t/m 2 mei 2025
  Bevrijdingsdag 2025 5 mei 2025
  Hemelvaartsdag 2025 29 en 30 mei 2025
  Pinkstervakantie 2025 9 juni 2025
  Zomervakantie 2025 7 juli t/m 15 augustus 2025

   

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Functionaris voor de gegevensbescherming

  Onderwijsinstellingen zijn op grond van de privacyregelgeving (AVG) verplicht om een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De FG houdt intern toezicht op de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens door Stichting Albero. De FG is ook aanspreekpunt voor betrokkenen met vragen of klachten over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door Stichting Albero.

  Albero heeft de heer J. Faasse (Jan) als externe Functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op het naleven van de privacywet (AVG) door Albero. De FG werkt nauw samen met de Werkgroep Informatiebeveiliging en privacy. De taken en bevoegdheden van de FG zijn in de wet vastgelegd. In het kort komen deze bevoegdheden hierop neer:

  • informatie verzamelen over gegevensverwerkingen door Albero;
  • deze verwerkingen analyseren en beoordelen of ze aan de wet voldoen;
  • informatie, adviezen en aanbevelingen geven aan het bestuur van Albero, met betrekking tot de gegevensverwerking en -beveiliging.

  De FG voert zijn wettelijke taken onafhankelijk uit. Hij ontvangt geen inhoudelijke aanwijzingen of opdrachten van het bestuur.

  Betrokkenen kunnen met hem contact opnemen via:

  e-mail: privacy@alberoscholen.nl
  of telefonisch via: 06 823 722 06

  Hieronder kunt u een aantal documenten m.b.t. gegevensbescherming en privacy vinden.

  Privacyreglement Albero Privacyverklaring Persoonsgegevens Leerlingen Social Media En Internet Protocol IBP Beleid Albero Versie 2

  Privacyrechten

  Albero gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van u en van uw kind(eren). Albero stelt hoge eisen aan de beveiliging van deze gegevens. Albero is transparant over de verwerking van uw persoonsgegevens en van uw kind(eren). Dit betekent dat wij u informeren over wat wij met deze gegevens doen en waarom. In het Privacyreglement kunt u dit uitgebreid lezen. Hieronder kunt u meer lezen over uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens en van uw kind(eren)en op welke wijze u hierop een beroep kunt doen.

  Uw rechten ten aanzien van de persoonsgegevens

  U hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens van u of van uw kind(eren) door Albero worden verwerkt. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen. U ontvangt dan een overzicht met:

  • de persoonsgegevens van u en uw kind(eren) die door Albero worden verwerkt;
  • de ontvangers van deze persoonsgegevens;
  • het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt;
  • de herkomst van deze persoonsgegevens.

  Het recht op inzage geldt niet als dat gevolgen heeft voor de privacy van derden. Dit kan het geval zijn bij gescheiden ouders. In dat geval kunt u dus alleen persoonsgegevens van uzelf en uw kind(eren) inzien. U ontvangt dan een opgeschoond dossier, tenzij uw ex-partner aantoonbaar toestemming geeft voor inzage in zijn of haar persoonsgegevens.

  Een geldig verzoek voor inzage van de persoonsgegevens van kinderen kan alleen door een wettelijk vertegenwoordiger worden gedaan. Een verzoek doet u bij voorkeur persoonlijk zodat uw identiteit kan worden vastgesteld. Als u een telefonisch of schriftelijk verzoek doet, dan u door de directeur van de school worden uitgenodigd om uw identiteit te kunnen controleren en te inventariseren welke gegevens u wilt inzien.

  Aan het verstrekken van een opgave van verwerkte persoonsgegevens zijn in beginsel geen kosten verbonden. Bij herhaaldelijke verzoeken kunnen hiervoor, in redelijkheid, kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten variëren van € 0,23 per kopie tot een maximum van € 5,–

  U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens of van uw kind(eren)te laten corrigeren, aanvullen, afschermen of verwijderen. Bijvoorbeeld:

  • als de persoonsgegevens die Albero verwerkt niet juist zijn;
  • wanneer uw persoonsgegevens niet volledig zijn;
  • als u vindt dat uw persoonsgegevens niet van belang zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt;
  • als u vindt dat uw persoonsgegevens in strijd met de wet worden verwerkt;
  • als u vindt dat verwerking van uw persoonsgegevens door Albero niet langer noodzakelijk is.

  U kunt, tijdens het onderzoek naar de juistheid of rechtmatige verwerking van uw gegevens, Albero verzoeken uw persoonsgegevens niet verder te verwerken. U kunt persoonsgegevens niet laten verwijderen als deze op grond van wettelijke bepalingen bewaard moeten worden. U kunt alleen een verzoek doen ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens of van uw kind(eren). Verzoeken ten aanzien van kinderen kunnen alleen door de wettelijk vertegenwoordiger worden gedaan. Een verzoek doet u bij voorkeur persoonlijk zodat uw identiteit kan worden vastgesteld. Als u een telefonisch of schriftelijk verzoek doet, dan zal aan u vervolgens een aantal specifieke vragen worden gesteld om de rechtsgeldigheid van het verzoek vast te stellen.

  In sommige situaties kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Dat is het geval als de verwerking onrechtmatig is of als uw privacybelangen zwaarder wegen dan het belang van Albero. Als u bezwaar wilt maken dient u dit schriftelijk en gemotiveerd te doen. Als u een telefonisch of schriftelijk verzoek doet, dan zal aan u vervolgens een aantal specifieke vragen worden gesteld om de rechtsgeldigheid van het verzoek vast te stellen.

  U heeft het recht op gegevensoverdracht. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in geval van een verhuizing. De overdracht van het dossier van uw kind(eren) wordt door Albero, in overleg met de nieuwe school, verzorgd.

  Een verzoek ten aanzien van bovengenoemde rechten kan worden gedaan bij de directeur van de school waarop uw kind(eren) zit of zitten. De school zal, buiten de schoolvakanties om, binnen vier weken inhoudelijk op uw verzoek reageren. Als het langer duurt om aan uw verzoek te voldoen of als er aanvullende vragen zijn met betrekking tot uw verzoek, dan zal de directeur u hierover zo spoedig mogelijk benaderen.

  Melden datalekken, vragen en klachten

  Als u denkt dat u een datalek heeft ontdekt waarbij persoonsgegevens van u of andere personen zijn betrokken, dan vragen wij u dit onmiddellijk te melden bij de Functionaris voor gegevensbescherming. U kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties:

  • U ontvangt een e-mail van Albero die niet voor u bestemd is;
  • U ontvangt of krijgt via Albero vertrouwelijke informatie die niet voor u bestemd is;
  • U ontdekt een risico in de beveiliging van gegevens.

  Wanneer u vragen, klachten of meldingen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Albero of als u een verzoek wilt doen ten aanzien van bovengenoemde rechten, neemt u dan contact op met de Functionaris voor gegevensbescherming via het e-mailadres privacy@alberoscholen.nl of telefonisch via 06 823 722 06

  De Functionaris voor gegevensbescherming zal uw vraag of klacht vertrouwelijk in behandeling nemen. U ontvangt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een maand, een inhoudelijke reactie op uw verzoek.

  Autoriteit Persoonsgegevens

  Landelijk wordt toezicht gehouden op de privacy door de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of organisaties voldoen aan de wetgeving, maar geeft ook uitleg over de privacywetgeving. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat veel informatie over privacy in begrijpelijke taal. De Autoriteit Persoonsgegevens is ook telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 088 – 1805 250. U betaalt hiervoor uw gebruikelijke telefoonkosten.

  Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door Albero, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te stappen.

 • Zeeuwse armoede pact

  Nederland is één van de rijkste landen van de wereld. Voor veel mensen zijn er geen zorgen over geld en goed. Desondanks zijn er veel Nederlandse kinderen die opgroeien in armoede. Alle betrokkenen bij Albero voelen zich verbonden met deze kinderen en willen zich er binnen hun mogelijkheden voor inzetten om waar mogelijk de consequenties van het leven in armoede tegen te gaan.

  Deze intentie hebben alle scholen kracht bij gezet toen zij het ‘Zeeuws Pact – hulp aan kinderen en jongeren in armoede’ ondertekenden. Meer informatie daarover kunt u hier of hier vinden.

  Op de verschillende scholen is nagedacht over de manier waarop wij een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de opdracht die wij onszelf gaven op het moment dat we het pact ondertekenden. Hieronder vindt u een aantal van deze ideeën:

  • Aanmelden op de site van het Jeugd Sport en Cultuur fonds om als directeur als intermediair tussen ouders en het fonds te kunnen optreden.
  • In de schoolgids opnemen van een tekst waarin wordt aangegeven dat de directeur intermediair is en welke overige acties worden ondernomen.
  • Binnen de schoolorganisatie ruimte bieden voor het zijn van doorgeefpunt tussen hulverlener en hulpontvanger. Ook waar het gaat om praktische zaken als kleding en bijvoorbeeld voedsel tussen ouders onderling.
  • Als school waar mogelijk zoveel mogelijk deelnemen aan subsidies en acties die schoolfruit en ontbijten op school mogelijk maken.
  • Als school verantwoord omgaan met de herverdeling van goederen die overschieten na vieringen, maaltijden en bijvoorbeeld schoolkampen.
  • In geval van langdurige schooluitval kordaat optreden, samen met de leerplichtambtenaar.
  • Ouders/verzorgers de mogelijkheid bieden tot het gespreid betalen van bedragen en aan het begin van het schooljaar inzichtelijk maken welke kosten ouders/verzorgers kunnen verwachten.
  • De mogelijkheid bieden om computers ook buiten schooltijd te gebruiken voor educatieve doeleinden.
  • In samenwerking met bijvoorbeeld de activiteitencommissie boeken-, kleding en speelgoedbeurzen organiseren op school.
  • Actief inspannen voor het organiseren van voorlichting voor kinderen, ouders, teams en directieberaad.
  • Ouders/verzorgers aanbieden om samen met hen aanvragen in te dienen bij gemeente en/of andere instanties.
  • De vertrouwenspersoon een duidelijkere rol geven binnen de scholen.
  • Een actievere en meer levende band opbouwen met instanties als het SMWO, CJG en GGD.
 • Verwijsindex regio Zeeland

  Onze scholen zijn aangesloten op de verwijsindex. Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt kan worden. Via de verwijsindex maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind kenbaar. Als organisatie vinden wij het belangrijk om met deze instanties samen te werken en samen met deze professionals en u in gesprek te gaan over de meest passende zorg en de rol die school hierin kan spelen.

  Wij zullen onze betrokkenheid bij leerlingen waar wij een zorg over hebben of extra (zorg)ondersteuning aanbieden in de verwijsindex kenbaar maken. De verwijsindex is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op de verwijsindex én hun betrokkenheid op de leerling in de verwijsindex kenbaar hebben gemaakt. Het systeem van de verwijsindex is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de verwijsindex staat alleen de organisatie naam, de contactgegevens van de professional en naam, geboortedatum, geslacht van het kind. De verwijsindex kent geen enkele inhoud.

  Voor vragen over de verwijsindex kunt u de website www.verwijsindexzeeland.nl raadplegen.

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

  Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland stelt zich ten doel om deze kinderen snel, effectief en op laagdrempelige wijze een kans te bieden om te gaan sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten. Kinderen tussen de 0 en 18 jaar komen in aanmerking voor een sport/cultuurkans.

  Zoek je een tussenpersoon die een aanvraag kan indienen?

  Vraag de directeur van de school om meer informatie of kijk op https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zeeland/

 • Rookvrije scholen

  Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze scholen willen leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken. Daarom mag er nergens meer op de schoolpleinen gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.

  Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of bij het hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.

  Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

  Feitjes Over Roken
 • Taalklassen voor nieuwkomers

  Albero organiseert taalklassen voor nieuwkomers, o.a. kinderen van asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten en expats. Lees meer informatie over de Taalklassen op deze pagina

Downloads